अपोलो स्पेक्ट्रा

अस्पताल खोज्नुहोस्

अगम कुआन, पटना मा बिग अपोलो स्पेक्ट्रा मल्टि स्पेशलिटी अस्पताल
पटना - आगम कुआँ

शीतला मन्दिर रोड, समम्प हाउस नजिकै, आगम कुआँ, पटना, बिहार 800007

स्थान नक्सा
24 घण्टा खोल्नुहोस्

94% रोगी सन्तुष्टि स्कोर

कार्ड छवि क्याप
पटना - आगम कुआँ

शीतला मन्दिर रोड, समम्प हाउस नजिकै, आगम कुआँ, पटना, बिहार 800007


0612 3540100
9798251613

24 घण्टा खोल्नुहोस्

24 घण्टा खोल्नुहोस्

95% रोगी सन्तुष्टि स्कोर

Google समीक्षाहरू

(4.5)

हाम्रा शहरहरु

नियुक्तिपुस्तक नियुक्ति